Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

LIÊN HỆ
038.6872.082
HÀNG CHÍNH HÃNG - CÔNG BỐ
THANH TOÁN - THẺ & TIỀN MẶT
ĐỔI TRẢ LINH HOẠT - TRONG 14 NGÀY
FREEESHIP
VỚI HÓA ĐƠN TỪ 499K
Trang Hiện Tại
  1. Trang Chủ
  2. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

CÔNG TY TNHH BRIDGE TRADE VINA (gi tt là “Công ty”) coi trng thông tin cá nhân ca khách hàng và tuân th “Lut Bo v thông tin và xúc tiến s dng mng lưới thông tin”.
 
 Thông qua phương châm x lý thông tin cá nhân, chúng tôi xin được cung cp cho quý khách thông tin v vic chúng tôi đang s dng thông tin cá nhân mà quý khách cung cp như thế nào và có nhng bin pháp gì đ bo v thông tin cá nhân ca quý khách.
 Chính sách bo mt thôn tin này bao gm nhng phn sau:
 
 
 1. Mc đích thu thp và s dng thông tin cá nhân
 Công ty s dng thông tin cá nhân được thu thp vi mc đích sau đây:
 
 a) Đơn hàng: đ x lý đơn hàng và các vn đ liên quan đến đơđt hàng.
 b) Để đăng ký s dng dch v trên trang ca chúng tôi.
 c) Duy trì tài khon: đ to và duy trì tài khon ca bn vBansitot.vn, bao gm các chương trình liên quan đến thưởng và khách hàng thân thiết đi kèm vi tài khon ca bn.
 d) Thc hin hp đng cung cp dch v và quyết toán chi phí cung cp dch v.
 e) Dch v người tiêu dùng, tư vn và chăm sóc khách hàng.
 f) Cung cp ni dung, mua và thanh toán, giao hàng và/hoc gi biên lai, xác nhn danh tính khi giao dch tài chính và dch v tài chính.
 g) Qun lý thành viên
 Xác thc danh tính theo vic s dng dch v chế đ thành viên, nhn dng cá nhân, ngăn chn hành vi s dng trái phép ca thành viên xu, xác nhn quyết đnh gia nhp, xác minh đ tui, xác minh s đng ý ca người đi din hp pháp khi thu thp thông tin cá nhân ca tr dưới
 14 tui, x lý khiếu ni, truyn đt thông báo.
 h) S dng cho marketing và qung cáo: gi thông tin qung cáo như s kin, thng kê v tn sut truy cp và s dng dch v ca thành viên.
 i) Cá nhân hóa: chúng tôi có th t hp d liu ca bn đ có cái nhìn hoàn chnh hơn v người tiêu dùng trên trang Bansitot.vn và t đó có th phc v khách hàng tt hơn.
 1) Để ci hin và cá nhân hóa tri nghim ca bn trên trang Bansitot.vn.
 2) Để phc v bn vi nhng chương trình qung cáo, gii thiu phù hp vi nhu cu và s quan tâm ca bn được tt nht.
 3) Để ci thin các tin ích, dch v và điu chnh cho phù hp vi các nhu cu được cá th hóa và xây dng nhng ý tưởng cho dch v mi.
 
 j) An ninh: đ ngăn nga các hot đng phá hoi tài khon người dùng ca khách hàng hoc các hot đng gi mo khách hàng.
 
 
 2. Phm vi và phương pháp thu thp thông tin cá nhân
 
 2.1. Phm vi thu thp thông tin cá nhân:
 a) Công ty đang thu thp nhng thông tin cá nhân như dưới đây đ quý khách có th gia nhp thành viên, tư vn, đăng ký s dng dch v, v.v.
 -Khi gia nhp thành viên:
 1) H tên
 2) Ngày tháng năm sinh.
 3) Gii tính,
 4) ID và mt khu.
 5) S đin thoi nhà riêng, s di đng,
 6) Email
 7) Thông tin ca người đi din hp pháp đi vi trường hp người đăng ký dưới 14 tui
 - Khi đăng ký dch vĐịa ch, thông tin thanh toán
 
 b) Lch s s dng dch v, lch s truy cp, cookie, IP truy cp, lch s thanh toán, lch s s dng trái phép có th được hình thành và thu thp trong quá trình s dng dch v hoc quá trình x lý công vic.
 
 2.2. Phương pháp thu thp:
 - Trc tiếp cung cp cho chúng tôi, ch yếu thông qua trang ch.
 - Bn tương tác vi chúng tôi: chúng tôi s dng công c Cookie đ thu thp mt s thông tin khi bn tương tác tên trang Bansitot.vn .T nhng ngun hp pháp khác: chúng tôi có th thu thp thông tin cá nhân ca bn t ngun hp pháp khác như: bng tin, email, đăng ký tham
 gia s kin, đin thoi, fax.
 
 
 3. Phm vi s dng thông tin
 
 Chúng tôi s dng thông tin thành viên cung cp đ:
 • S dng thông tin cá nhân ca khách hàng trong phm vi đt hàng, liên h xác nhn đơn hàng, giao hàng và thanh toán.
 • S dng thông tin khách hàng đ gi thư ng, thư cơn, thông báo quyn li cho khách hàng thường xuyên, thông báo v s thay đi chính sách – nếu có.
 • Cung cp thông tin v sn phm đến khách hàng nếu có yêu cu t khách hàng;
 • Gi email tiếp th, khuyến mi v sn phm, kiến thc liên quan
 • Gi các thông báo v các hot đng trên website
 • Liên lc và gii quyết vi người dùng trong nhng trường hp đc bit;
 • Khi có yêu cu ca cơ quan tư pháp bao gm: Vin kim sát, tòa án, cơ quan công an điu tra liên quan đến hành vi vi phm pháp lut nào đó ca khách hàng.
 • Vic khai báo thông tin ca khách hàng phi trung thc và chính xác. BANSITOT không chu trách nhim vi vic khai báo thông tin không trung thc, không chính xác ca khách hàng.
 
 
 4. Thi gian lưu tr thông tin
 
 D liu cá nhân ca thành viên s được lưu tr cho đến khi có yêu cu ban qun tr hy b. Còn li trong mi trường hp thông tin cá nhân thành viên s được bo mt trên máy ch cBansitot.vn 
 
 
 
 5. Đối tượng tiếp cn thông tin
 
 Nhng đi tượng có th tiếp cn thông tin cá nhân:
 • Nhng thông tin thu thp ca thành viên s được ban qun tr tiếp cn.
 • Khi có yêu cu ca các cơ quan chc có thm quyn.
 • Nghiên cu th trường và các báo cáo phân tích và tuyt đi không chuyn cho bên th ba.
 
 
 
 6. Đơn v thu thp và qun lý thông tin
 
 • Công ty TNHH Bridge Trade Vina
 • Địa ch: S 1 ngõ 9 đường Lê Đức Th, Phường Mai Dch, Qun Cu Giy, Thành ph Hà Ni, Vit Nam
 • Đin thoi: 0967890961
 • Email: btvina00@gmail.com
 
 
 
 7. Phương thc và công c đ người tiêu dùng tiếp cn chnh sa thông tin cá nhân
 
 • Khi có bt k thc mc nào thì khách hàng có th trc tiếp liên lc vBansitot.vn đ hi v hot đng thu thp, x lý thông tin liên
 quan đến cá nhân mình theo:
 - Gi đin thoi trc tiếp vào s: 0967890961
 - Gi email đin t đến đa ch email: btvina00@gmail.com
 • Thành viên có quyn t kim tra, cp nht, điu chnh hoc hy b thông tin cá nhân ca mình bng cách chnh sa trc tiếp trên trang website: bansitot.com
 • Thành viên có quyn gi khiếu ni v ni dung bo mt thông tin đ ngh liên h Ban qun tr ca website. Khi tiếp nhn nhng phn hi này, chúng tôi s xác nhn li thông tin, trường hp đúng như phn ánh ca thành viên tùy theo mc đ, chúng tôi s có nhng bin pháp x lý kp thi.
 
 
 8. Cơ chế tiếp nhn và gii quyết khiếu ni ca người tiêu dùng liên quan đến vic thông tin cá nhân b s dng sai mc đích hoc phm vi đã thông báo
 
 • Thông tin cá nhân ca thành viên được cam kết bo mt tuyt đi theo chính sách bo v thông tin cá nhân. Vic thu thp và s dng thông tin ca mi thành viên ch được thc hin khi có s đng ý ca khách hàng đó tr nhng trường hp pháp lut có quy đnh khác.
 • Không s dng, không chuyn giao, cung cp hay tiết l cho bên th 3 nào v thông tin cá nhân ca thành viên khi không có s cho phép đng ý t thành viên.
 • Trong trường hp máy ch lưu tr thông tin b hacker tn công dn đến mt mát d liu cá nhân thành viên, chúng tôi s có trách nhim thông báo v vic cho cơ quan chc năng điu tra x lý kp thi và thông báo cho thành viên được biết.
 
 
 • Bo mt tuyt đi mi thông tin giao dch trc tuyến ca thành viên bao gm thông tin hóa đơn kế toán chng t s hóa
 • Ban qun lý yêu cu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phi cung cp đy đ thông tin cá nhân có liên quan như: H và tên, đa ch liên lc, email, đin thoi,…., và chu trách nhim v tính pháp lý ca nhng thông tin trên. Ban qun lý không chu trách nhim cũng như không gii
 quyết mi khiếu ni có liên quan đến quyn li ca thành viên đó nếu xét thy tt c thông tin cá nhân ca thành viên đó cung cp khi đăng ký ban đu là không chính xác.